Skip to main content

Kalmar Privata Gynekologmottagning och GDPR

Den 25:e maj börjar den nya dataskyddsförordningen, GDPR, att gälla i hela EU. Den ersätter vår nuvarande personuppgiftslag (PUL) och reglerar hur myndigheter, företag och föreningar får och ska behandla personuppgifter. Därför vill vi nu informera dig om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Kategorier av personuppgifter vi hanterar och ändamål för dessa

I vår patientjournal har vi person- och adressuppgifter till dig som är patient hos oss sedan tidigare eller är ny patient och har en bokad tid eller en inkommen remiss. Vår journalföring regleras av PDL, Patientdatalagen. Dina personuppgifter kan, förutom till journalföring, användas till fakturering av patientavgifter, registrering och administrering av högkostnadskort och ersättning från landstinget enligt avtal.

Lagligt stöd

Inom hälso-och sjukvård finns grund för behandling av personuppgifter. Uppgifter får föras till om det behövs för att journalföra enligt PDL och att upprätta annan dokumentation och administration som behövs för vården av patienter. När uppgifter väl finns får de också användas för,

  • Att upprätta annan dokumentation som behövs på grund av föreskrift i lag, förordning eller författning.

  • Att systematiskt utveckla och förbättra kvaliteten i verksamheten. 

  • Administration, uppföljning, utvärdering och tillsyn av verksamheten. 

  • För att framställa statistik för hälso- och sjukvården. 

De personuppgifter vi behandlar utanför vår journalföring, t.ex. i faktureringssystem har lagligt stöd för att vi ska kunna uppfylla avtal med dig som patient och för att uppfylla bokföringslagen.

Varaktighet

För patientjournaler gäller att en vårdgivare sparar dessa under minst tio år från det att den sista uppgiften fördes in i patientjournalen. Vill du som patient ha en viss journaluppgift raderad ska ansökan göras om detta hos IVO, Inspektionen för vårs och omsorg. Övriga uppgifter lagras i enlighet med gällande bokföringslagar. Därefter tas uppgifterna bort.

Registerutdrag, rättelse, radering, begränsning

Du har rätt att få registerutdrag över lagrade personuppgifter och att få dina uppgifter rättade. I vissa fall kan du få dem raderade. Du har också rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter samt att få dina uppgifter flyttade men det kan då vara så att vi inte längre kan uppfylla vår lagstadgade skyldighet att föra patientjournal och i övrigt fullgöra vårt avtal med dig som patient/kund. Vi för inte dina uppgifter vidare till tredje part men uppgifterna kan komma att behandlas av samarbetspartners t.ex. i samband med bokföring. Med dessa samarbetspartners har vi då har särskilda avtal.

Personuppgiftsansvarig

Kalmar Privata Gynekologmottagning HB och dess ägare Kropp och Själ Kalmar AB och Kvinnohälsan Kalmarsund AB är personuppgiftsansvariga. Kontaktpersoner är Cecilia Lundgren och Magnus Christoffersson. Vänd dig till mottagningen om du har frågor, vill ha registerutdrag eller korrigera personuppgift, du når oss på telefon 0480-243 30 eller exp@kalmarprivatagyn.se.

Tillsynsmyndighet

Datainspektionen är tillsynsmyndighet och på deras hemsida www.datainspektionen.se kan Dataskyddsförordningen läsas i sin helhet.